03.04.2014

CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCȚIILOR PUBLICE
Nr. 5497/02.04.2014

A  N U N Ț

Consiliul Județean Dâmbovița organizează în data de 10 aprilie 2014, orele 10:00 la sediul Consiliului Județean Dâmbovița examen în vederea selectării funcționarilor publici care vor fi numiți în funcțiile publice vacante corespunzătoare, respectiv :

1.     consilier, grad profesional superior la Compartimentul coordonare instituții publice și societăți comerciale

2.     consilier, grad profesional principal la Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul

Funcționarii publici care pot participa la examen sunt :

1.     Pentru funcția publică de consilier, grad profesional superior la Compartimentul coordonare instituții publice și societăți comerciale

a.     Lăzărescu Ion

b.    Tache Steliana Luiza

2.     Pentru funcția publică de consilier, grad profesional principal la Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul

a.     Ropotan Radu

b.    Dumitrache Simona Olguța

În vederea înscrierii la examen funcționarii publici terbuie să depună o cerere de înscriere la examen în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea anunțului.

Bibliografia este prezentată anexat. 

                        PREȘEDINTE,

            conf.univ.dr. Adrian ȚUȚUIANU                                  ȘEF BIROU,

                                                                                                    ec. Stan Manuela         

 

B I B L I O G R A F IE

pentru examentul organizat în vederea selectării funcționarului public care va fi numit în funcția publică vacantă de consilier, grad profesional principal la Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare ;

8. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

9. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examentul organizat în vederea selectării funcționarului public care va fi numit în funcția publică vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul coordonare instituții publice și societăți comerciale 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

8. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările ulterioare;

11. Legea nr. 334/2002 - Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

14. Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4925/2005, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Hotărârea Guvernului nr. 77/ 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

16. Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.