12.01.2021

 NOUTĂȚI DESPRE PROIECT

  • Planul Strategic Instituţional (PSI), elaborat în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834, este un document de management şi programare bugetară internă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dezvoltat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivelul acestuia. Planul Strategic Instituţional (PSI) va avea un rol semnificativ în îndeplinirea măsurilor pentru îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la nivelul Consiliului Județean Dâmboviţa. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta va oferi o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei şi va sprijini trecerea de la managementul de administrare a resurselor la managementul orientat spre rezultate. Totodată, el va fi o punte de legătură între priorităţile urmărite şi resursele financiare previzionate. Realizarea PSI vizează trei componente majore: componenta management, componenta buget / programare bugetară și componenta implementare (monitorizare și raportare). Astfel, pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional se vor realiza: analiza situației actuale (obiective, structura organizatorică, proceduri); analiza SWOT; analiza bugetului din perioada de programare anterioară; analiza resurselor disponibile (interne şi externe); se vor stabili priorităţile pentru atingerea obiectivelor strategice (SMART); se vor corela obiectivele cu sursele de finanţare.
  • În perioada 19 - 20 ianuarie 2021, se vor desfășura, în sistem online, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, 4 ateliere de lucru în vederea elaborării PSI, în cadrul cărora vor fi dezbătute valorile promovate la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, va fi analizat mediul intern și extern prin aplicarea instrumentelor SWOT și PESTLE, vor fi analizate resursele existente și vor fi dezbătute prioritățile Consiliului Județean Dâmbovița.
  • La aceste ateliere de lucru vor participa reprezentanții prestatorului, SC ARNhitectura SRL, și 80 de persoane (20 persoane/atelier) - funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, având în vedere importanţa consultării şi implicării personalului în procesul de elaborare a PSI. Concluziile ce se vor desprinde în cadrul acestor ateliere de lucru vor constitui baza pentru elaborarea PSI. În elaborarea Planului Strategic Instituțional se va lua ca document de referinţă, printre altele, Anexa VI la Ghidul solicitantului CP 13/2019 „Ghid pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din administraţia publică locală”. Planul strategic instituțional (PSI) aferent perioadei 2021 - 2023 va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Dâmbovița.


DOCUMENTE SUPORT

Comunicat de presă

Data: 27/07/2020

Titlul proiectului: „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul proiectul „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea totală a proiectului: 3.818.234, 07 lei (inclusiv TVA), iar suma de 76.364, 67 lei (inclusiv TVA), reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Dâmbovița, de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ la nivelul UAT Județul Dâmbovița, prin consolidarea procesului de planificare strategică și implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative.

Rezultatele proiectului:

  • Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; două documente de planificare strategică elaborate la nivelul UAT Judeţul Dâmbovița (Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Județul Dâmboviţa 2021 - 2027 și Planul Strategic Instituţional 2021 - 2023);
  • Implementarea unor proceduri simplificate al căror scop este reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
  • Procese și proceduri simplificate, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistenţă socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru persoane cu dizabilități;
  • Arhivă modernizată la nivelul UAT Județul Dâmbovița;
  • Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului autorităţilor şi instituţiilor publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific;
  • Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul UAT Județul Dâmbovița.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni de la data semnării contractului de finanţare (18.05.2020).
 

PREŞEDINTE

jr. dr. Alexandru OPREA

Consiliul Județean Dâmbovița

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro