03.05.2023
NOUTĂȚI DESPRE PROIECT
 • COMUNICAT DE PRESĂ - Titlul proiectului: „DINAMIC - Dâmboviţa - interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834  (vizualizare .PDF)

 • Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul „DINAMIC - Dâmboviţa - interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, cod SMIS 135834, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar - accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

  Valoarea totală a proiectului este de 3.818.234,07 de lei (inclusiv TVA). Din aceasta, suma de 76.364,67 de lei (inclusiv TVA) este cofinanțarea Consiliului Județean Dâmbovița, de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

  Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, atât prin consolidarea procesului de planificare strategică, cât și prin implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative.

  Rezultatele proiectului:

 • Mecanisme și proceduri standard, implementate la nivel local, pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; două documente de planificare strategică elaborate la nivelul UAT Judeţul Dâmbovița (Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Județul Dâmboviţa 2021 - 2027 și Planul Strategic Instituţional 2021 - 2023);
 • Implementarea de proceduri simplificate, al căror scop este reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
 • Procese și proceduri simplificate, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistenţă socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru persoane cu dizabilități;
 • O arhivă modernizată la nivelul UAT Județul Dâmbovița;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor şi abilităților personalului autorităţilor şi instituţiilor publice locale în vederea sprijinirii măsurilor / acţiunilor vizate de acest obiectiv specific;
 • Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul UAT Județul Dâmbovița.
 • Aplicaţia va permite solicitarea diverselor acte administrative - autorizaţii / avize şi / sau acorduri specifice urbanismului (ex: certificat de urbanism, autorizaţie de construire, autorizaţie pentru lucrările de organizare de şantier, solicitări de prelungire a certificatelor de urbanism / autorizațiilor de construire etc.). Sistemul gestionează activitatea departamentului de urbanism al Consiliului Județean Dâmbovița și al fiecărui UAT din Județul Dâmbovița, folosind tipuri de documente (autorizații, certificate etc.) cu un format generat dinamic, modificabil de către utilizator prin definirea de șabloane și de atribute multiple, în funcție de nevoile evolutive ale clientului.

  Aplicația va optimiza fluxurile de lucru și va eficientiza activitatea departamentului de urbanism al Consiliului Județean Dâmbovița și, implicit, al fiecărui UAT din Județul Dâmbovița.          

  La nivelul UAT Județul Dâmbovița, ca urmare a implementării proceselor și procedurilor simplificate pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistență socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru persoane cu dizabilități, în perioada 20 - 22 iunie 2022, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, sala Unirii, se desfășoară ateliere de lucru pe teme de urbanism. La acestea participă reprezentanți ai Unității Administrativ-Teritoriale Județul Dâmbovița, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale din județ.

  Din partea Consiliului Județean Dâmbovița, sunt prezenți: Dănuț Nicolae Popa Stănescu, secretarul general al județului, Gilia Valeriu Florin, șef serviciu - Direcţia Strategii, Programe și Investiții, arhitectul-şef al județului, Teodor Bâte, membrii unității de implementare a proiectului, reprezentanți ai Direcţiilor Urbanism și Amenajarea Teritoriului, și Strategii, Programe și Investiții.

  În cadrul atelierelor de lucru, se diseminează rezultatele proiectului și este prezentată soluția informatică de urbanism dezvoltată și operaționalizată la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, care include digitalizarea serviciului public partajat în scopul proiectului, permițând astfel completarea cererilor sub formă de formulare electronice și transmiterea acestora pe cale electronică, cu posibilitatea încărcării de documente scanate asociate și eliberării de documente cu valoare juridică (caz în care emiterea de exemplare originale este asociată cu semnătura electronică calificată). De asemenea, prin această aplicație, s-au implementat servicii electronice complexe (transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, precum și primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu sau fără semnătură electronică).

 • În perioada 20 iunie – 22 iunie, se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, Sala Unirii, atelierele de lucru pe tematica urbanismului la care vor participa reprezentanți ai Unității Administrativ Teritoriale, județul Dâmbovița, precum și reprezentanțil ai autorităților publice locale din județ. În cadrul atelierelor de lucru, se vor prezenta rezultatele proiectului și soluția informatică de urbanism dezvoltată și operaționalizată la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița care include digitalizarea serviciului public partajat în scopul proiectului, permițând astfel: completarea cererilor sub formă de formulare electronice și transmiterea acestora pe cale electronică, cu posibilitatea încărcării de documente scanate asociate și eliberare documente cu valoare juridică (caz în care emiterea de exemplare originale este asociată cu semnătura electronică calificată). De asemenea, prin cadrul acestei aplicații s-au implememntat servicii electronice complexe (transmitere integral electronică a dosarelor aferente solicitărilor, precum și primirea electronică a răspunsurilor sau a documentelor solicitate, cu/fără semnătura electronică). Aplicația va optimiza fluxurile de lucru și va eficientiza activitatea departamentului de urbanism a Consiliului Județean Dâmbovița și implicit a tuturor UAT-urilor din județul Dâmbovița

 • În data de 29 decembrie 2021 s-a atribuit contractul de “Servicii de consultanță IT de dezvoltare si configurare aplicații informatice” care face parte din cadrul proiectuluiDINAMIC – Dâmbovița – interacțiuni la nivel administrativ intre modernizare, interconectivitate, competentederulat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa - POCA cod SMIS: SIPOCA 853.

  Autoritatea Contractantă este Consiliul Județean Dâmbovița care are atribuții de administrare teritorială și relații cu cetățenii. Prezentul contract are ca obiect servicii de dezvoltare/ configurare, testare, operaționalizare si instruirea persoanelor din cadrul Unității Administrativ Teritoriale, județul Dâmbovița, în vederea utilizării aplicațiilor dezvoltate.

  Obiectivele general al contractului îl reprezintă realizarea unor soluții informatice care au drept scop implementarea de:

  • proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni și persoane juridice la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
  • procese și proceduri simplificate la nivelul Unității Administrativ Teritoriale din județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistență socială),
  • accesibilizarea site-ului web pentru persoane cu dizabilități.
 • Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul proiectul „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

  Pentru că obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ la nivelul UAT Județul Dâmbovița, prin consolidarea procesului de planificare strategică și implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative, pe parcursul lunilor septembrie - octombrie, se desfășoară procedurile de achiziție publică pentru cele două licitații deschise  în vederea atribuirii contractelor de servicii de consultanță IT pentru dezvoltare și configurare aplicații informatice”  și servicii de digitalizare si retro-digitalizare a arhivei pentru documentele cu valoare operațională prezentă.

 • Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul proiectul „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.
  În lunile august și septembrie s-au desfășurat următoarele cursuri de instruire pentru grupul țintă al proiectului, și anume:
  29 august – 2 septembrie - Urbanism derogativ – 15 participanți, angajați din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  7 – 10 septembrie - Accesibilizare-design for all – 20 participanți, angajați din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  19 – 23 septembrie - Urbanism derogativ – 15 participanți, angajați din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

 • În cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834,  a fost realizată “Strategia  de dezvoltare a serviciilor sociale 2021-2027 ”, pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Dâmbovița, fiind competență partajată în relația cu Consiliul Județean Dâmbovița, beneficiarul proiectului mai sus menționat.
  La elaborarea strategiei au contribuit dezbaterile susținute prin ateliere de lucru și seminarii, cât și consultarea actorilor cheie interesaţi, colaboratorilor publici și privați. Planul de actiuni 2021-2027  este conceput, astfel,  încât să cuprindă  o  gamă largă de proiecte, acțiuni și măsuri care să conducă la diversificarea și eficientizarea serviciilor sociale care privesc protecţia copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane și/sau  grupuri vulnerabile,  sau în situație de risc.Viziunea strategiei are la bază principiul „Nimeni nu este lăsat în urmă” (obiectivul general al Strategiei naționale pentru incluziunea socială) și a urmărit, sub toate aspectele,  îmbunătățirea condiției socio-profesionale, materiale și de sănătate a beneficiarilor DGASPC – Dâmbovița. 
  Prezenta Strategie de dezvoltare a serviciilor sociale DGASPC Dâmbovița 2021-2027 este în curs de adoptare, iar pentru a asigura transparența, documentul strategic poate fi vizualizat la următorul link:

                 Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale 2021-2027                                     Analiza Chestionar                                               Anexa Plan de Acțiuni

 • Sala de Conferințe a Complexului Solarino din Târgoviște a găzduit astăzi seminarul „Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale”, eveniment organizat de Consiliul Județean Dâmbovița, în perioada 6 – 7 iulie 2021,  în cadrul proiectului „Dinamic – Dâmbovița – interacțiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe”.

                                                                                                                Vezi mai multe ...

 • În perioada 6 iulie – 7 iulie 2021, se vor desfășura 2 seminarii de prezentare a Planului de actiuni al STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 2021-2027 din cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: SIPOCA 853/SMIS 135834 (60 participanţi/seminar).

  ·         Seminariile vor fi organizate în scopul analizării propunerilor de modificare/completare a Strategiei, primite pe durata procedurii de transparență decizională.

                        Vizualizare invitatie si agenda 6 iulie 2021 (format PDF)                              Vizualizare invitatie si agenda 7 iulie 2021 (format PDF)

 • În scopul finalizării “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița pentru perioada 2021-2027”, reprezentanții societății civile, atât autorități publice locale, mediu privat, organizații non-guvernamentale, etc., sunt rugați să transmită observațiile/propunerile privind îmbunatățirea documentului până la data de 06.07.2021 pe adresa de email: proiect.dinamic@cjd.ro.

  Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița, din cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834 va fi elaborată printr-o largă consultare cu toţi actorii cheie interesaţi, cu analiza impactului măsurilor implementate, astfel încât se diversifice şi să se dezvolte servicii de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi în vederea asigurării de servicii  sociale de calitate  care  să aibă  o  abordare  integrată  a  nevoilor,  în  relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor. PLANUL DE ACȚIUNI al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița este propus spre consultare publică, promovată către reprezentanții sectoarelor de activitate pe site-ul dedicat acestui proiect, la următorul link

         Vizualizare documente (format PDF)                                                                                                                                                                                                                                              

 • În perioada 17 iunie – 22 iunie 2021, se vor desfășura 4 ateliere de lucru (20 participanţi/atelier) în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița 2021-2027. Atelierele de lucru vor fi organizate în etapa de definire a problemei, în vederea obţinerii unor informaţii ancorate în realitate şi în etapa de evaluare ex-ante a impactului   variantelor de soluţionare a problemei de politică publică propuse în strategie. Pe baza analizelor realizate şi a concluziilor rezultate din atelierele de lucru se va     elabora propunerea de strategie, care va fi supusă procesului de consultare publică, conform legislaţiei în vigoare.

           Vizualizare documente suport (format PDF)

 • În perioada 13 iunie – 23 septembrie 2021 se desfășoară cursurile specifice proiectului “DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, COD SMIS: SIPOCA 853/135834.Grupul țintă al proiectului este format din 230 de persoane, funcționari publici din Consiliul Județean Dâmbovița și DGASPC, care vor participa la instruirile programate în cadrul proiectului. Fiecare membru al grupului țintă va participa la activitățile proiectului și contribuie la atingerea obiectivelor și rezultatelor proiectului.

 • În data de 8 aprilie 2021 a fost aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Dâmbovița, Planul Strategic Instituţional (PSI), elaborat în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834. Unul dintre rezultatele proiectului îl reprezintă elaborarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Județean Dâmbovița pentru perioada 2021-2023. În vederea realizării Planului Strategic Instituţional (PSI) al Consiliului Județean Dâmboviţa pentru perioada 2021-2023 au fost contractate servicii de consultanţă, cu S.C. ARNhitectura S.R.L. București. Prestatorul a colaborat cu personalul Consiliului Judeţean Dâmbovița, care a sprijinit la clarificarea priorităţilor şi acţionarea colaborativă în urmărirea obiectivelor comune. Planul Strategic Instituţional (PSI) este un document de management şi de programare bugetară internă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dezvoltat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivelul acestuia. Planul Strategic Instituţional (PSI) va avea un rol important în îndeplinirea măsurilor pentru îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la nivelul Consiliului Județean Dâmboviţa.

                                                 Vizualizare Plan Strategic Institutional 2021-2023 (format PDF)

 • Planul Strategic Instituţional (PSI), elaborat în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe”, Cod SMIS 135834, este un document de management şi programare bugetară internă a Consiliului Judeţean Dâmboviţa, dezvoltat în concordanţă cu documentele strategice existente la nivelul acestuia. Planul Strategic Instituţional (PSI) va avea un rol semnificativ în îndeplinirea măsurilor pentru îmbunătăţirea procesului decizional, a planificării strategice şi execuţiei bugetare la nivelul Consiliului Județean Dâmboviţa. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta va oferi o imagine clară a politicilor, angajamentelor şi măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituţiei şi va sprijini trecerea de la managementul de administrare a resurselor la managementul orientat spre rezultate. Totodată, el va fi o punte de legătură între priorităţile urmărite şi resursele financiare previzionate. Realizarea PSI vizează trei componente majore: componenta management, componenta buget / programare bugetară și componenta implementare (monitorizare și raportare). Astfel, pentru elaborarea Planului Strategic Instituțional se vor realiza: analiza situației actuale (obiective, structura organizatorică, proceduri); analiza SWOT; analiza bugetului din perioada de programare anterioară; analiza resurselor disponibile (interne şi externe); se vor stabili priorităţile pentru atingerea obiectivelor strategice (SMART); se vor corela obiectivele cu sursele de finanţare.
 • În perioada 19 - 20 ianuarie 2021, se vor desfășura, în sistem online, la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, 4 ateliere de lucru în vederea elaborării PSI, în cadrul cărora vor fi dezbătute valorile promovate la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, va fi analizat mediul intern și extern prin aplicarea instrumentelor SWOT și PESTLE, vor fi analizate resursele existente și vor fi dezbătute prioritățile Consiliului Județean Dâmbovița.
 • La aceste ateliere de lucru vor participa reprezentanții prestatorului, SC ARNhitectura SRL, și 80 de persoane (20 persoane/atelier) - funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, având în vedere importanţa consultării şi implicării personalului în procesul de elaborare a PSI. Concluziile ce se vor desprinde în cadrul acestor ateliere de lucru vor constitui baza pentru elaborarea PSI. În elaborarea Planului Strategic Instituțional se va lua ca document de referinţă, printre altele, Anexa VI la Ghidul solicitantului CP 13/2019 „Ghid pentru planificarea şi fundamentarea procesului decizional din administraţia publică locală”. Planul strategic instituțional (PSI) aferent perioadei 2021 - 2023 va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Dâmbovița.


DOCUMENTE SUPORT

Comunicat de presă

Data: 27/07/2020

Titlul proiectului: „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834

Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează proiectul proiectul „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: 135834 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar – accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală, ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea totală a proiectului: 3.818.234, 07 lei (inclusiv TVA), iar suma de 76.364, 67 lei (inclusiv TVA), reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Dâmbovița, de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ la nivelul UAT Județul Dâmbovița, prin consolidarea procesului de planificare strategică și implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative.

Rezultatele proiectului:

 • Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea strategică pe termen lung; două documente de planificare strategică elaborate la nivelul UAT Judeţul Dâmbovița (Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Județul Dâmboviţa 2021 - 2027 și Planul Strategic Instituţional 2021 - 2023);
 • Implementarea unor proceduri simplificate al căror scop este reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni;
 • Procese și proceduri simplificate, la nivelul UAT Județul Dâmbovița, pentru serviciile gestionate partajat (urbanism, asistenţă socială), inclusiv accesibilizarea website-ului pentru persoane cu dizabilități;
 • Arhivă modernizată la nivelul UAT Județul Dâmbovița;
 • Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului autorităţilor şi instituţiilor publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de acest obiectiv specific;
 • Îmbunătățirea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul UAT Județul Dâmbovița.

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni de la data semnării contractului de finanţare (18.05.2020).
 

PREŞEDINTE

jr. dr. Alexandru OPREA

Consiliul Județean Dâmbovița

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro