15.02.2022

Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunță începerea proiectului ”Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița, nr. A3-10/2021/24.06.2021, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA (Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice).

Valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului este de 12.383.690,59 lei, inclusiv TVA, echivalent a 2.517.214,93 euro din care:

  • 9.320.932,53 lei, echivalent a 1.894.652,52 euro – valoarea totală eligibilă a proiectului:
  • 7.456.746,02 lei, echivalent a 1.515.722,01 euro – valoarea sprijinului financiar nerambursabil
  • 1.864.186,51 lei, echivalent a 378.930,51 euro – contribuția proprie a UAT Județul Dâmbovița

Valoarea contribuției proprii a UAT Județul Dâmbovița reprezentând cheltuieli neeligibile: 3.062.758,06 lei (622.562, 41 euro).

Consiliul Județean Dâmbovița a luat în considerare faptul că potențialul turistic este una dintre resursele cele mai importante pe care se poate baza în viitor procesul de dezvoltare economică a județului Dâmbovița. Valorificarea potențialului local pentru dezvoltarea turismului și diversificarea economiei locale reprezintă obiectivele ce vor conduce la îndeplinirea viziunii de dezvoltare a județului. Proiectul concură la atingerea acestui obiectiv, monumentul de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie fiind identificat ca având o valoarea deosebită și un potențial turistic însemnat. Obiectivele proiectului corespund obiectivului strategic privind protejarea patrimoniului istoric, astfel cum este acesta relevat în cadrul Strategiei sectoriale în domeniul culturii și patrimoniului național. Având în vedere faptul că proiectul urmărește ca monumentul istoric reprezentativ pentru patrimoniul local să fie readus la viață odată cu îmbunătățirea stării sale tehnice prin reabilitare și readus în conștiința națională prin activități de promovare on-line și off-line, corespunde obiectivului specific sectorial privind îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele istorice și promovarea cunoașterii acestora prin intermediul noilor tehnologii. De asemenea, prin activitățile derulate în incinta obiectivului de patrimoniu, în special cele noi, pentru care sunt propuse diverse parteneriate menite să stârnească interesul vizitatorilor și să asigure și dezvolte proiecte cultural educative trainice, proiectul răspunde direcțiilor principale de acțiune pe termen mediu prevăzute în Strategie referitor la dezvoltarea și susținerea, după caz, de programe de educație pentru patrimoniu a cetățenilor, cu precădere a tinerilor, și sensibilizarea autorităților publice locale și a comunităților față de problematica monumentelor istorice, precum și dezvoltarea și extinderea parteneriatelor cu societatea civilă și susținerea voluntariatului în activitățile care privesc monumentele istorice, mai ales cele de promovare, educare, intervenție și animare.

Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în acest proiect sunt:

  • Partener național – Asociația Eurotrainer București,
  • Partener transnațional (din Norvegia) - Horten Marsjkluub.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă conservarea, restaurarea și valorificarea Clădirii Școlii de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița într-un mod inovativ prin intermediul unei abordări integrate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1.  Conservarea și restaurarea clădirii Fostei Școli de Cavalerie din Târgoviște, astfel încât să fie păstrată unicitatea și semnificația istorică prin realizarea de lucrări de intervenție asupra structurii, arhitecturii si instalațiilor clădirii.
  2. Valorificarea obiectivului de patrimoniu Fosta Școală de Cavalerie prin utilizarea funcționalităților acestuia pentru desfășurarea de evenimente de tip “Cafenea culturală” care să stimuleze dezvoltarea economică și socială.
  3. Promovarea Fostei Școli de Cavalerie prin organizarea de evenimente culturale naționale și internaționale și realizarea unui film de animație cu tema “Cavaleria română în istorie”.

Perioada de implementare a proiectului este de 35 de luni de la data semnării contractului de finanțare, termenul de finalizare al proiectului fiind 30.04.2024.

Pentru mai multe informații despre proiect vă puteţi adresa beneficiarului, Consiliul Județean Dâmbovița (Piața Tricolorului nr. 1, Târgoviște, județul Dâmbovița, e-mail: consjdb@cjd.ro, tel : +40 245 207600; + 40 245 212230, website: www.cjd.ro.

Persoană de contact: Dragomir Mugurel, manager proiect, e-mail: dspi@cjd.ro.

 

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Despre finanțatori

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014 - 2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro