06.07.2021

Sala de Conferințe a Complexului Solarino din Târgoviște a găzduit astăzi seminarul „Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Sociale”, eveniment organizat de Consiliul Județean Dâmbovița, în perioada 6 – 7 iulie 2021,  în cadrul proiectului „Dinamic – Dâmbovița – interacțiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competențe”.

La eveniment au participat: secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, subprefectul județului, Ana-Maria Dragotă-Zamfir, Florin Gilia, șef serviciu - Serviciul Programe Europene, din cadrul Direcției Strategii, Programe și Investiții (CJD), reprezentanți ai Unității de Implementare a Proiectului, Camelia Zolia, expert asistență socială, Ana-Maria Stăncescu, consultant SC ARNhitectura SRL, reprezentanți ai Arhiepiscopiei Târgoviște, Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, Crucii Roșii, Partidei Romilor, ONG-uri.

În cadrul celor două seminarii, este prezentat Planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din județul Dâmbovița 2021-2027, elaborată în cadrul proiectului „DINAMIC – Dâmboviţa – interacţiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, competenţe” COD SMIS: SIPOCA 853/SMIS 135834, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Atât seminarul de astăzi, cât și cel de mâine, sunt organizate în scopul analizării propunerilor de modificare/completare a Strategiei, primite pe durata procedurii de transparență decizională.

Strategia va fi elaborată printr-o largă consultare cu toţi actorii cheie interesaţi, cu analiza impactului măsurilor implementate, astfel încât, să se diversifice şi să se dezvolte servicii de asistenţă socială prin asigurarea aplicării politicilor sociale din  domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârsnice, persoanelor  cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi, în vederea asigurării de servicii  sociale  de  calitate, care să aibă o abordare integrată a nevoilor, în relaţie cu situaţia economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul social de viaţă al beneficiarilor.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calității actului administrativ la nivelul UAT Județul Dâmbovița, prin consolidarea procesului de planificare strategică și implementarea măsurilor de simplificare și modernizare a procedurilor administrative.

În ceea ce privește obiectivele specifice ale proiectului, amintim: consolidarea capacităţii de planificare strategică şi de îmbunătăţire a procesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Judetul Dâmbovița, prin elaborarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a judeţului Dâmbovița şi a Planului Strategic Instituţional; simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni prin dezvoltarea şi implementarea de soluţii informatice la nivelul UAT Judeţul Dâmbovița, pentru serviciile partajate din domeniul urbanismului şi al serviciilor de asistenţă socială pentru copiii aflaţi în dificultate; soluţiile informatice dezvoltate vizează inclusiv creşterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilităţi; reducerea timpilor de răspuns la solicitările adresate UAT Judeţul Dîmbovița, prin digitalizarea şi retro-digitalizarea arhivei electronice pentru documentele cu valoare operaţională în prezent; îmbunătăţirea abilităţilor şi competenţelor angajaţilor UAT Judeţul Dâmbovița, prin participarea la sesiuni de instruire pe teme specifice, în cadrul acţiunilor prevăzute în proiect.

 

Compartimentul Imagine, Relații Externe al Consiliului Județean Dâmbovița