08.10.2010

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Concursul de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, denumit în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, precum şi cu cele ale prezentului Regulament.

ART. 2

(1)-Concursul de proiecte de management se desfăşoară după un calendar stabilit de Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Acesta stabileşte termenele pentru depunerea proiectelor de management şi a mapelor de concurs, precum şi datele privind desfăşurarea etapelor de concurs, astfel încât să asigure:

    a) minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management;

    b) între 7 şi 14 zile calendaristice pentru analizarea acestora de către membrii comisiei de concurs.

(2)-Calendarul concursului de proiecte de management va cuprinde :

a) data aducerii la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum şi a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor concursului;

b) data depunerii proiectelor de management de către candidaţi;

c) data analizării proiectelor de management;

d) data susţinerii proiectelor de management în cadrul interviului.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Comisiei de concurs

ART. 3

(1) Comisia de concurs, denumită în continuare Comisia, este alcătuită din:

a) 2 reprezentanţi ai autorităţii;

b) 4 specialişti;

c) 1 reprezentant al Arhispiscopiei Târgovişte.

(2) Membrii Comisiei sunt desemnaţi potrivit art. 3 din prezenta hotărâre.

ART. 4

(1) Comisia are următoarele atribuţii principale:

a) elimină din concurs proiectele de management care conţin informaţii privind identitatea autorului;

b) analizează proiectele de management depuse de candidaţi, acordând note pentru fiecare etapă a concursului;

c) stabileşte rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape.

(2) Lucrările şi dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidenţiale iar membrii comisiei vor semna angajamente de confidenţialitate.

ART. 5

(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

(2) Secretariatul are următoarele atribuţii:

a) asigură condiţiile pentru desfăşurarea concursului;

b) verifică legalitatea şi conformitatea documentelor depuse de candidaţi;

c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete şi pe cele care conţin documente neconforme cu cerinţele din anunţul public şi îi anunţă pe candidaţii în cauză;

d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

e) întocmeşte pentru membrii Comisiei angajamentele de confidenţialitate;

f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaţilor cu dosare admise;

g) participă la şedinţele Comisiei, fără drept de vot;

h) consemnează în procesele-verbale redactate la finele fiecărei etape, nota fiecărui candidat;

i) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă, în termen de 24 de ore;

j) calculează nota fiecărui candidat şi redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei;

k) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, nota obţinută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea analizei proiectelor de management şi asigură afişarea acesteia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia;

l) aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, rezultatul concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape a concursului şi asigură afişarea acestuia la sediul autorităţii, la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii;

m) asigură aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaţilor şi a altor informaţii de interes public, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

 

CAPITOLUL III

Analiza şi notarea proiectelor de management şi rezultatul concursului

ART. 6

(1) Membrii Comisiei studiază individual Proiectele de management primite în format electronic şi pe suport tipărit, de la secretariatul Comisiei.

(2) Analiza şi notarea proiectelor de management se fac în baza urmatoarelor criterii:    a) analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia publică de cultură şi propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;

 b) analiza activităţii instituţiei publice de cultură şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;

c) analiza organizării instituţiei publice de cultură şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după caz;

d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură;

e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei publice de cultură, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate;

f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

 (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, organizate la sediul autorităţii, în cadrul cărora membrii acesteia:

a) stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se notează proiectele de management şi interviul;

b) dezbat, analizează şi notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susţinerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidaţii admişi;

(4) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor sunt anunţate de către secretariat cu cel puţin 2 zile înainte de desfăşurarea acestora.

ART. 7

(1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă, conform punctajului stabilit de comun acord în cadrul Comisiei şi menţionat în procesul-verbal al acesteia.

(2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei stabilite de Comisie în cadrul şedinţelor prevăzute la art.6 alin. (3).

(3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.

(4) Nota obţinută în etapa de analiză a proiectului de management se aduce la cunoştinţa candidaţilor, în scris, în termen de 24 ore de la încheierea acesteia, precum şi prin afişarea la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.

(5) Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii ale căror proiecte de management au obţinut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

(6) Rezultatul concursului pentru fiecare candidat, se obţine prin calculul mediei aritmetice a notelor obţinute pentru fiecare etapă.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota 5+ nota 6) / 6

----6 - nr. membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs.

(7) Este declarat câştigător candidatul care a obţinut cea mai mare medie, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 7.

(8) În cazul în care mai mulţi candidaţi obţin medii egale, este declarat câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proiectul de management.

(9) În cazul în care nici un candidat nu a obţinut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 şi 9 din Ordonanţa de Urgenţă.

 

CAPITOLUL IV

Soluţionarea contestaţiilor

ART. 8

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea Concursului de proiecte de management, la Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a rezultatului concursului.

ART. 9

(1) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea contestaţiilor.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este alcătuită din 3 membri, desemnaţi potrivit art.3 din prezenta hotărâre.