23.03.2013

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 22 aprilie 2013, la sediul său, concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei juridică, administraţie publică.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE
Nr. 4691/19.03.2013

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 22 aprilie 2013, la sediul său, concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei juridică, administraţie publică.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice;

-         să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-         certificat ECDL Complet;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;

-         să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 22 aprilie 2013, orele 1000 iar interviul în data de 24 aprilie 2013, orele 1500.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 10 aprilie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate; 

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;   - copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul administrativ;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice. 

                                         P R E Ş E D I N T E,       

                           Lector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU          

                                                                                                                                ŞEF BIROU,

                                                                                                                          Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E
pentru promovarea în funcţia publică de director executive
 al Direcţiei juridică, administraţie publică

 

1. Constituţia României;

2. Codul civil;

3. Codul de procedură civilă;

4. Codul Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

5. Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

8. Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare ;

9. Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare ;

11. Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

12.Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14.Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;

15.Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

16.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare ;

17.Ordonanţa Guvernului nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

18.Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

20. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;

21. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare;

22. Hotărârea Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

23. Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare ;

24.Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare ;

25.Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

26. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

27. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

28. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

32.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

33. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

34. Hotărârea Guvernului nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.G. nr.34/2006.