16.11.2013

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Nr. 19815/13.11.2013

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 17 decembrie 2013, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator public.

I.Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public sunt:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte criteriile specifice pentru ocuparea funcţiei;

g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

II.Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public sunt:

a)  absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice sau economice ;

b)  absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în management ;

c)   experienţă în funcţii de conducere în administraţia publică de minim 5 ani ;

d)  curs expert achiziţii publice atestat prin certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei ;

e)   capacitatea de exprimare (vorbit, scris, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională – cel puţin nivel mediu ;

f)    aptitudini legate de procesul decizional, de organizare şi coordonare, de analiză şi sinteză, control şi depistare deficienţe, rezolvare operativă şi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul, de consiliere şi îndrumare, gândire logică şi clară, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare eficientă a resurselor alocale.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 17 decembrie 2013, orele 1000 iar interviul în data de 19 decembrie 2013, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, et.IV, cam.110, până la data de 4 decembrie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- curriculum vitae;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în funcţii de conducere în administraţia publică;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- recomandare de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice, telefon 0245 207622. 

 

                     P R E Ş E D I N T E,
        
conf. univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU

                                                                                                                                                                       ŞEF BIROU,
                                                                                                                                                                ec. Manuela Stan

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei de administrator public 

1.Constituţia României;

2.Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

4.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare ;

6.Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

7.Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr. 33/1994, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată;

9.Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002;

11. Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare - TITLUL IV - Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea     demnităţilor publice şi funcţiilor publice;

12.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare;

13.Hotărârea Guvernului nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

14.Legea nr. 32/1994, privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare ;

15.Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

16.Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

17.Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

18.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

19.Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

20.Hotărârea Guvernului nr.71/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. nr.34/2006.

21.Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

22.Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

23.Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

24.Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

25.Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi  completările ulterioare;

26.Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

27.Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

28.Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

29.Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările  şi completările ulterioare ;

30.Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.               

ŞEF BIROU,

ec. Stan Manuela