16.03.2013

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 15 aprilie 2013 concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa și de Director executiv adjunct al Direcţiei tehnice

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE

Nr. 4256/13.03.2013

A N U N Ţ 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 15 aprilie 2013, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

1. Director executiv al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ingineriei resurselor vegetale şi animale;

-         vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

2. Director executiv adjunct al Direcţiei tehnice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti;

-         vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 aprilie 2013, orele 10:00 iar interviul în data de 17 aprilie 2013, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 3 aprilie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;   

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

                                              P R E Ş E D I N T E,
                                Lector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU    

                                                                                                                            ŞEF BIROU,
                                                                                                                      Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv
al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa
 

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

6. Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul M.A.D.R. nr. 694/2008, privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008, privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările ulterioare;

10. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013 – Axele prioritare;

11. Ghidul solicitantului  -  pentru măsura de sprijin financiar 112 - Instalarea tinerilor fermieri;

12. Ghidul solicitantului - pentru măsura de sprijin financiar 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

13. Ghidul solicitantului - pentru măsura de investiţii 121- Modernizarea exploataţiilor agricole;

14. Ghidul solicitantului - pentru măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole;

15. Consultanţă agricolă-Editura Ion Ionescu de la Brad-Iaşi. Autori Prof.dr.Ion Valeriu Ciurea, Conf.dr.Gheorghe Lăcătuşu, Şef lucr.dr. Ioan Puiu - Principii, funcţii şi metode de consultanţă.


B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv adjunct
al Direcţiei tehnice

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

9. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

11. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice ;

12. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordinul nr. 353/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordinul ANRSC nr. 272/2007,pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011, privind transporturile rutiere;

16. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

17. Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

18. Ordinul ANRSC nr. 109/2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

19. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

20. Ordinul ANRSC nr. 65/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.