12.07.2014

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE
Nr. 11251/08.07.2014

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 11 august 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice :

1.     Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul implementare proiecte cu finanțare externă din cadrul Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor juridice;

-         vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         certificat absolvire curs manager proiect;

-         certificat absolvire curs expert achiziții publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

2.     Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul implementare proiecte cu finanțare externă din cadrul Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor juridice;

-         vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         certificat absolvire curs manager proiect;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

3.     Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice de lucrări și servicii din cadrul Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor juridice;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

4.     Referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la Compartimentul centralizare și monitorizare contracte din cadrul Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

5.     Referent, clasa III, gradul profesional superior la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat.

6.     Referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la Serviciul drumuri și poduri-Compartiment lucrări și servicii din cadrul Direcției generale infrastructură locală

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă ai învățământului universitar de scurtă durată în domeniul științelor inginerești;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

7.     Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul proiectare și avizare documentații din cadrul Direcției generale infrastructură locală

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

8.     Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul proiectare și avizare documentații din cadrul Direcției generale infrastructură locală      

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul arhitectură;

-         vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

9.     Consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul administrarea patrimoniului județului, administrativ, SSM și SU din cadrul Direcției administrarea patrimoniului, coordonare instituții publice, societăți comerciale, asociații, fundații, sport, turism, tineret, ordine publică

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor inginerești sau științelor economice;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

10.           Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul administrarea patrimoniului județului, administrativ, SSM și SU din cadrul Direcției administrarea patrimoniului, coordonare instituții publice, societăți comerciale, asociații, fundații, sport, turism, tineret, ordine publică

         Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului universitar de lungă durată în domeniul științelor juridice;

-         vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

-         cunoștințe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoașterea unei limbi de circulație internațională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 11 august 2014, orele 10:00 iar interviul în data de 13 august 2014, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 30 iulie 2014 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice, telefon : 0245 207 622.

                          P R E Ş E D I N T E,
               conf. univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                   

                                                                                           ŞEF BIROU,
                                                                                        ec. Stan Manuela  

                              

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la
Serviciul implementare proiecte cu finanțare externă din cadrul Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu completările şi modificările ulterioare; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Ordinul nr. 543/2366/1446/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind          principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările          Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele          intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. 

ŞEF BIROU,
ec. Manuela STAN

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul implementare proiecte cu finanțare externă din cadrul
Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu completările şi modificările ulterioare; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

12. Ordinul nr. 543/2366/1446/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind          principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările          Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele          intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. 

ŞEF BIROU,
ec. Manuela STAN

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul achiziții publice de lucrări și servicii din cadrul
 Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;

9. Ordinul  Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;

10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu completările şi modificările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

12. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

14. Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale ;

15. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

18. Ordinul nr. 543/2366/1446/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. 

 ŞEF BIROU,
ec. Manuela STAN

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior la Compartimentul centralizare și monitorizare contracte din cadrul
Direcției generale programe europene, achiziții publice, comunicare și relații externe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;

9. Ordinul  Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;

10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu completările şi modificările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

12. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

15. Ordinul nr. 543/2366/1446/1441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice. 

ŞEF BIROU,
ec. Manuela STAN

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție referent, clasa III, gradul profesional superior la Biroul managementul resurselor umane,monitorizarea funcţiilor publice

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1932/2009,  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003), republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de

către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

9. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare ;

13. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificarile ulterioare;

14. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

15. H.G. nr. 250/1992, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din alte unităţi bugetare, republicată. 

ŞEF BIROU,
Ec. Stan Manuela

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional superior
la Serviciul drumuri și poduri-Compartiment lucrări și servicii

din cadrul Direcției generale infrastructură locală

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

8. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

9. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

11. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013, pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;

12. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu completările şi modificările ulterioare;

13. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 346/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere;

15. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;

16. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;

17. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

18. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice. 

ȘEF BIROU,
ec. Stan Manuela

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul proiectare si avizare documentaţii
din cadrul Direcției generale infrastructură locală

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutul – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

 10. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice;

11. Ordinul Ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 289 /2170 /2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

12. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere;

13. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

15. Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

ŞEF BIROU,
ec. Stan Manuela

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal
la Compartimentul proiectare si avizare documentaţii din cadrul Direcției generale infrastructură locală

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutul – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;

10. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în buna stare a drumurilor publice;

11. Ordinul Ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al Ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 289 /2170 /2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013;

12. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere;

13. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor;

15. Ordinul 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificările şi completările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 ŞEF BIROU,
ec. Stan Manuela

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior
la Compartimentul administrarea patrimoniului județului, administrativ, SSM și SU din cadrul
Direcției administrarea patrimoniului, coordonare instituții publice, societăți comerciale, asociații, fundații, sport, turism, tineret, ordine publică

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

9. Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale ;

10. Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

11. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.

13. Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

15.  Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

ŞEF BIROU,
ec. Stan Manuela

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent
la Compartimentul administrarea patrimoniului județului, administrativ, SSM și SU din cadrul
Direcției administrarea patrimoniului, coordonare instituții publice, societăți comerciale, asociații, fundații, sport, turism, tineret, ordine publică

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;

9. Ordonanța Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale ;

10. Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

11. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 54/1997, cu modificările și completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările ulterioare.

13. Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

15.  Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

ŞEF BIROU,
ec. Stan Manuela