04.09.2010

CONSILIUL JUDEŢEAN DAMBOVIŢA

BIROUL RESURSE UMANE, EVIDENŢA FUNCŢIILOR

PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALA

Nr. 10715/01.09.2010

 

 

 

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 4 octombrie 2010, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

 

1. Director executiv al Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

2. Director executiv adjunct al Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

3. Şef Serviciul drumuri, poduri, trafic rutier

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

4. Şef Serviciul coordonarea serviciilor publice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

5. Şef Biroul evidenţă acte administrative şi transparenţă decizională

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

6. Şef Serviciul comunicare, relaţii publice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

7. Şef Serviciul administrarea patrimoniului judeţului

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 4 octombrie 2010, orele 10:00 iar interviul în data de 6 octombrie 2010, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 22 septembrie 2010 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

 

                   P R E Ş E D I N T E,                                                                                                     ŞEF BIROU,

               Lect.univ. Florin Popescu                                                                                           Ec. Stan Manuela

 

  

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv

al Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;

8. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii ;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri ;

11. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a contrucţiilor;

18. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice ;

19. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordinul nr. 353/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ;

21. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

22. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

23. Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată;

25. Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare ;

26. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

27. Legea nr. 643/2002, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

28. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004, pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările ulterioare;

29. Hotărârea Guvernului nr. 933/2004, privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

30. Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

31. Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Ordinul nr. 135/2010, pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

33. Ordonanţa Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

34. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

35. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 243/2000, privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

36. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv adjunct

 

al Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;

8. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii ;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri ;

11. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a contrucţiilor;

18. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice ;

19. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordinul nr. 353/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ;

21. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

22. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

23. Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată;

25. Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare ;

26. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

27. Legea nr. 643/2002, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

28. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004, pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările ulterioare;

29. Hotărârea Guvernului nr. 933/2004, privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

30. Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

31. Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare;

32. Ordinul nr. 135/2010, pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

33. Ordonanţa Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

34. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

35. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 243/2000, privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

36. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de şef

al Serviciului drumuri, poduri, trafic rutier

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;

8. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii ;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumuri ;

11. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;

13. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

16. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a contrucţiilor;

18. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice ;

19. Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordinul nr. 353/ 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

 

 CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de şef

al Serviciului coordonarea serviciilor publice

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ;

6. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;

7. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

8. Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată şi completată;

10. Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi modificările ulterioare ;

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

12. Legea nr. 643/2002, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2002, privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale;

13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2004, pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, cu modificările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 933/2004, privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică;

15. Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, pentru aprobarea Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

16. Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordinul nr. 135/2010, pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

18. Ordonanţa Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 243/2000, privind protecţia atmosferei, cu modificările şi completările ulterioare;

21. Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările şi completările ulterioare;

22. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ;

23. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

24. Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

25. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare .

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de şef

al Biroului evidenţă acte administrative şi transparenţă decizională

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

6. O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare ;

7. O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

8. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

9. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

11. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

12. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

13. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public .

 

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

  

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de şef

al Serviciului comunicare, relaţii publice

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Codul Muncii - Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

7. O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare ;

8. O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

9. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

10. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

11. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

13. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public .

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

 

pentru ocuparea funcţiei publice de şef

al Serviciului administrarea patrimoniului judeţului

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;

10. Ordinul ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nr. 2861/2009;

11. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.

13. Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela