31.08.2013

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE
Nr. 14802/27.08.2013

A N U N Ţ 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 septembrie 2013, la sediul său, concurs pentru promovarea în funcţia publică de conducere vacantă de şef Serviciul buget, venituri, impozite şi taxe din cadrul Direcţiei economică, buget. 

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice;

-         să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         vechime minima 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii. 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 30 septembrie 2013, orele 10:00 iar interviul în data de 2 octombrie 2013, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 18 septembrie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;   

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul administrativ;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

                           P R E Ş E D I N T E,
            L
ector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                        

                                                                                                                                                         ŞEF BIROU,
                                                                                                                                                  Ec. Stan Manuela  

B I B L I O G R A F I E
pentru promovarea în funcţia publică de şef Serviciul buget, venituri, impozite şi taxe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

10. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013;

14. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare;

16. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1235/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2002 privind resursele derulate prin trezoreria statului, cu modificările ulterioare;

17. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 - Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;

18. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat.