10.02.2011

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

“APA DÂMBOVIȚA”

Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, Județul Dâmbovița

Nr. 27/09.02.2011 

A N U N Ț

            Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița” organizează în data de 25 februarie 2011 orele 10:00, la sediul Asociației, concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița”.

                   Condițiile pentru ocuparea postului sunt:

-         studii superioare tehnice,

-         vechime minimă 10 ani,

-         experienţă în funcții de conducere de minim 5 ani,

-         nu au vârsta de pensionare, conform legii,

-         disponibilitate lucru în program prelungit.

 

          În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul resurse umane, evidența funcțiilor publice și formare profesională al Consiliului  Județean  Dâmbovița, Piața  Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 23 februarie 2011 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

-         cerere de înscriere la concurs,

-         curriculum vitae,

-         copia actului de identitate;

-         copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

-         cazierul judiciar;

-         adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-         recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroul resurse umane, evidența funcțiilor publice și formare profesională, sau în copii legalizate.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

          Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 800 – 1500 la Biroul resurse umane, evidența funcțiilor publice și formare profesională al Consiliului Județean Dâmbovița, tel./fax 612509.

 

PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI,

Lect. univ. Florin POPESCU

 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

“APA DÂMBOVIŢA”

                                           

 

                                                                                                                      APROBAT

                                                                                                            PREŞEDINTE,

                                                                                                         Lect.univ. Florin Popescu

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei de director executiv

al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmboviţa”

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);

          4. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;

          5. Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

6. Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;   

7. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii;

8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 198/2005, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

SEF BIROU,

Ec. Stan Manuela