04.07.2013

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,

MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE

Nr. 11381/28.06.2013  

 

 

A N U N Ţ

 

                Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 5 august 2013, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

          Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul psihologie şi ştiinţe comportamentale;

-         vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 5 august 2013, orele 1000 iar interviul în data de 7 august 2013, orele 1500.

          În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 22 iulie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;               

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

          Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice, telefon : 0245 207 694.

 

 

                           P R E Ş E D I N T E,                                       

                Lector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                   

                                                                                            ŞEF BIROU,

                                                                                         Ec. Stan Manuela  

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                     APROBAT

                                                                                                     PREŞEDINTE,

                                                                                         lector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU

                                                                                     

                  

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal

la Biroul managementul resurselor umane,monitorizarea funcţiilor publice

 

 

          1. Constituţia României;

          2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

          5. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1932/2009,  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003), republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

8.     O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de

către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

          9. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

10. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

11. H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare ;

          12. H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare ;

          13. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificarile ulterioare;

14. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

15. H.G. nr. 250/1992, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din alte unităţi bugetare, republicată.

ŞEF BIROU,

Ec. Stan Manuela