13.04.2012

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul coordonarea serviciilor publice din cadrul Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
     BIROUL RESURSE UMANE, EVIDENŢA FUNCŢIILOR
     PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
     Nr. 4545/10.04.2012

A N U N Ţ

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 14 mai 2012, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul coordonarea serviciilor publice din cadrul Direcţiei tehnice şi managementul serviciilor publice.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 14 mai 2012, orele 10:00 iar interviul în data de 16 mai 2012, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 2 mai 2012 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00– 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

                 P R E Ş E D I N T E,                                                   ŞEF BIROU,

            Lect.univ. Florin Popescu                                           Ec. Stan Manuela

 

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier superior
la Serviciul coordonarea serviciilor publice

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

6. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 ;

11. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii ;

12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.