14.04.2012

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice de servicii şi lucrări din cadrul Direcţiei achiziţii publice-servicii, lucrări, produse

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL RESURSE UMANE, EVIDENŢA FUNCŢIILOR
PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
Nr. 4548/10.04.2012    

A N U N Ţ

          Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 15 mai 2012, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul achiziţii publice de servicii şi lucrări din cadrul Direcţiei achiziţii publice-servicii, lucrări, produse.

          Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul construcţii;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 15 mai 2012, orele 1000 iar interviul în data de 17 mai 2012, orele 1500.

          În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 2 mai 2012 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;               

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

          Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

                 P R E Ş E D I N T E,                                                   ŞEF BIROU,

            Lect.univ. Florin Popescu                                           Ec. Stan Manuela

 

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de consilier superior la Serviciul achiziţii publice de servicii şi lucrări din cadrul Direcţiei achizitii publice-servicii, lucrări, produse

  

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;       

7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

8. Hotărârea Guvernului nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;

9. Ordinul  Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;

10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

11. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

12. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea public\ [i regimul juridic al acesteia, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare ;

14. Ordonan]a Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din func]iune, casare [i valorificare a activelor corporale care alc\tuiesc domeniul public al statului [i al unit\]ilor administrativ-teritoriale ;

15. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

17. Hotărârea Guvernului nr. 921/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.