01.02.2014

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, venituri, impozite și taxe din cadrul Direcţiei economică, buget.

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE

Nr. 1371/29.01.2014

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 3 martie 2014, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul buget, venituri, impozite și taxe din cadrul Direcţiei economică, buget.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice;

-         vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 3 martie 2014, orele 1000 iar interviul în data de 5 martie 2014, orele 1500.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 19 februarie 2014 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice, telefon : 0245 207 694.

                           P R E Ş E D I N T E,
    
         conf. univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                   

                                                                                                                          ŞEF BIROU,
                                                                                                                       ec. Stan Manuela
 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de consilier superior la
Serviciul buget, venituri, impozite şi taxe

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Legea nr. 356/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2014;

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002, privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare;

15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1235/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146/2002 privind resursele derulate prin trezoreria statului, cu modificările ulterioare;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 - Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;

17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat. 

                  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                       ŞEF BIROU,
               ec. Igescu Carmen Emilia                                                                 ec. Stan Manuela