20.02.2012

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul investiţii, proiecte şi programe europene - 30 ianuarie 2012

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL RESURSE UMANE, EVIDENŢA FUNCŢIILOR
PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
Nr. 606 /18.01.2012
 

A N U N Ţ

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 30 ianuarie 2012, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, grad profesional superior la Serviciul investiţii, proiecte şi programe europene din cadrul Direcţiei investiţii şi dezvoltare regională.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în specializarea  construcţii civile, industriale şi agricole;

-vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-autorizaţie diriginte de şantier în domeniile: civile, lucrări tehnico-edilitare, drumuri şi poduri, consolidări construcţii;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 30 ianuarie 2012, orele 1000 iar interviul în data de 1 februarie 2012, orele 1500.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 26 ianuarie 2012 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

                                                  P R E Ş E D I N T E,                                                   ŞEF BIROU,

                                                  Lect.univ. Florin Popescu                                           Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consilier
la Serviciul investiţii, proiecte şi programe europene

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1631/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ;

6. Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 457/2008, privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 764/2007, privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională;

12. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

13. Ordinul nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

14. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

15. Ordonanţa Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordinul nr. 135/2010, pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

18. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.