19.05.2012

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL RESURSE UMANE, EVIDENŢA FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
Nr. 6161 /15.05.2012

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţaorganizează în data de 18 iunie 2012, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef Serviciul cooperare-coordonare autorităţi locale din cadrul Direcţiei juridică, administraţie publică.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor juridice sau ştiinţelor administrative;

-vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 18 iunie 2012, orele 10:00 iar interviul în data de 20 iunie 2012, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 6 iunie 2012 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

                                    P R E Ş E D I N T E,                                      ŞEF BIROU,
                           Lect.univ. Florin Popescu                           Ec. Stan Manuela

  

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de
şef Serviciul cooperare-coordonare autorităţi locale

1.Constituţia României;

2.Codul Muncii - Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

3.Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

6.Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare ;

7.Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

8.Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

9.Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1998, republicată;

10.Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

11.Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

12.O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare ;

13.O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

14.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

15.Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

16.Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;

17.O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare;

18.H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

19.Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare ;

20.Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

21.Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

22.Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

23.Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

24.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

25.Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.