20.04.2013

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
BIROUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, MONITORIZAREA FUNCŢIILOR PUBLICE
Nr. 6963/17.04.2013

A N U N Ţ 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 20 mai 2013, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

-         absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în următoarele specializări: agricultură, montanologie, protecţia plantelor, horticultură, silvicultură, zoohtenie, inginerie economică în agricultură, inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, inginerie şi management forestier, ingineria şi protecţia mediului în agricultură;

-         vechime minimă 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

-         cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

-         cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 20 mai 2013, orele 1000 iar interviul în data de 22 mai 2013, orele 1500.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 8 mai 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;             

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

          Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcţiilor publice.

 

                           P R E Ş E D I N T E,                                        ŞEF BIROU,

                Lector univ.dr. Adrian ŢUŢUIANU                      Ec. Stan Manuela      

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv
al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă; 

6. Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole, cu modificările ulterioare;

7. Ordinul M.A.D.R. nr. 694/2008, privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008, privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările ulterioare;

10. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013 – Axele prioritare;

11. Ghidul solicitantului  -  pentru măsura de sprijin financiar 112 - Instalarea tinerilor fermieri;

12. Ghidul solicitantului - pentru măsura de sprijin financiar 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă; 

13. Ghidul solicitantului - pentru măsura de investiţii 121- Modernizarea exploataţiilor agricole;

14. Ghidul solicitantului - pentru măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole;

15. Consultanţă agricolă-Editura Ion Ionescu de la Brad-Iaşi. Autori Prof.dr.Ion Valeriu Ciurea, Conf.dr.Gheorghe Lăcătuşu, Şef lucr.dr. Ioan Puiu - Principii, funcţii şi metode de consultant.