15.01.2011

ANUNT

 

 

 

             Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, judetul Dambovita, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica.

             Concursul va avea loc la sediul spitalului, Targoviste, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, in perioada  14-18.02.2011, dupa urmatorul calendar:

·         In data de 14.02.2011, ora 12,00 -testul grila;

·         In data de 18.02.2011, ora 9,00 -sustinerea Proiectului de management.

             La concurs pot participa persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta;
  • Sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin OMS, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat de o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
  •  Au o vechime de cel putin 2 ani in posturi prevazute cu studii universitare de lunga durata, potrivit legii;
  • Nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
  • Sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
  • Nu au varsta de pensionare, conform legii.

           

           Dosarul de concurs se va depune la Serviciul RUNOS,  aflat la sediul spitalului din strada  Tudor Vladimirescu, nr.48,  pana la data de 04.02.2011, orele  13,00 si va contine urmatoarele documente:

ü  Cerere de inscriere;

ü  Copia actului de identitate;

ü  Copia legalizata a diplomei de licenta sau echivalenta;

ü  Copia legalizata a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectioanre in management sau management sanitar, ori copia legalizata a diplomei de masterat sau doctorat in managementul sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamant acreditata, potrivit legii;

ü  Curriculum vitae;

ü  Copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente, atestate, etc. in domeniul managementului sanitar;

ü  Adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii superioare de lunga durata sau copie dupa carnetul de munca, certificata ,, in conformitate cu originalul’’ de catre conducatorul unitatii;

ü  Cazierul judiciar;

ü  Adeverinta din care sa rezulte ca este apt medical fizic si neuropsihic;

ü  Declaratie pe proprie raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de 1989;

ü  Declaratia pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;

ü  Copie legalizata a actelor prin care si-a schimbat numele, dupa caz;

ü  Proiectul de management realizat de candidat;

 

 

BIBLIOGRAFIE:                                          

Din domeniul legislatiei:

1.      Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul VII, Spitalele;

2.      Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

3.      OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      HOTARAREA nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.      Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

6.      ORDINUL nr.547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de baza, in conformitate cu prevederile din Legea-cadru  nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;

7.      ORDINUL  nr.1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;

8.      ORDINUL nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului Ministerului Sanatatii Publice nr.1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

9.      Hotararea Guvernului nr.497/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;

10.  ORDINUL nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;

11.  OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

12.  ORDINUL nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale;

13.  ORDINUL nr.44/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;

14.  HOTARAREA nr. 1388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012;

15.  HOTARAREA nr.1389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011 si 2012.

 

Din domeniul managementului:

1.       Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar – Managementul Spitalului, Editura Public H Press, 2006, Bucuresti;

2.       Popa I. – Management general, Editura ASE, 2005, Bucuresti;

3.       Popa I. – Management strategic, Editura Economica, 2005, Bucuresti;

 

TEME CADRU PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT:

 

1.      Analiza unitatilor sanitare cu paturi, preluate de Consiliul Judetean Dambovita, in vederea reorganizarii sistemului sanitar intr-un management unic.

2.      Strategia managementului in activitatea de investitii;

3.      Imbunatatirea managementului resurselor umane;

4.      Imbunatatirea structurii si organizarii spitalului;

5.      Evaluarea serviciilor de sanatate furnizate de spital;

6.      Analiza situatiei economico-financiare a spitalului;

7.      Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii;

8.      Strategia managementului in domeniul achizitiilor.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT:

A.    Descrierea situatiei actuale a spitalului;

B.     Analiza SWOT a spitalului : puncte forte, oportunitati si amenintari;

C.     Identificarea problemelor critice;

D.    Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute;

E.     Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritara.

 

REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice al căror management este asigurat de
Consiliul Judeţean Dâmboviţa
 (format pdf)

 

 

         NOTA : Relatii suplimentare privind desfasurarea concursului cat si date privind calendarul concursului se vor obtine de la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, tel.0245/614244.

                                                        

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE