06.09.2013

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
“APA DÂMBOVIȚA”
Piața Tricolorului, nr. 1, Târgoviște, Județul Dâmbovița
Nr. 578/03.09.2013

A N U N Ț

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița” organizează în data de 16 octombrie 2013 orele 1000, la sediul Asociației, concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar în cadrul Aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmbovița”.

Condițiile pentru ocuparea postului sunt:

-         studii medii,

-         vechime minimă 5 ani,

-         curs inspector resurse umane,

-         cunoștințe operare calculator nivel avansat.

În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice al Consiliului  Județean  Dâmbovița, Piața  Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 17 septembrie 2013 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte: 

-         cerere de înscriere la concurs,

-         curriculum vitae,

-         copia actului de identitate;

-         copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-         copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;

-         cazierul judiciar;

-         adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice, sau în copii legalizate.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 800 – 1500 la Biroul managementul resurselor umane, monitorizarea funcțiilor publice al Consiliului Județean Dâmbovița, tel: 0245 207622. 

                 PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI,
     
        lector univ.dr. Adrian ȚUȚUIANU

                                                                                                                                              DIRECTOR EXECUTIV
                                                                                                                                  APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI,
                                                                                                                                                 ing. Vladu Ștefan

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei de secretar în cadrul Aparatului tehnic
al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Dâmboviţa” 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Codul Muncii - Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

5. Hotararea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

6. Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotararea Guvernului   nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

9. Hotararea Guvernului nr. 500/2011, privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

DIRECTOR EXECUTIV
APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI,
ing. Vladu Ștefan