17.07.2010

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Nr. 8462/13.07.2010

 

 

 

A N U N Ţ

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 16 august 2010, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul agronomic;

- absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 16 august 2010, orele 10:00 iar interviul în data de 18 august 2010, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 5 august 2010 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

 

                                                    P R E Ş E D I N T E,                                                                     SECRETAR JUDEŢ,
                                                Lect.univ. Florin Popescu                                                            Dr. Ivanoff Ivan Vasile

 

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv
al Camerei Agricole Judeţene Dâmboviţa

 

 

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Hotărârea Guvernului nr. 1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ;

5. Legea nr. 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole – modificată în 2007 ;

6. Ordinul nr. 694/2008, privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea ;

7. Structura serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale C.A.J. Dâmboviţa ;

8. Fonduri de finanţare europene : F.E.A.D.R. – Axele prioritare ;

9. Ghidul solicitantului – pentru măsurile : 112 – Instalarea tinerilor fermieri ; 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă şi 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole ;

10. Consultanţa agricolă - principiile, funcţiile şi metodele de consultanţă agricolă ;

11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare.

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela