09.02.2007

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Nr. 599/25.01.2006

A N U N Ţ

 

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 26 februarie 2007, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiei achiziţii publice.
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;
-absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
-cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;
-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 26 februarie 2007, orele 1000 iar interviul în data de 27 februarie 2007, orele 15:00.
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 15 februarie 2007 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Compartimentul resurse umane.

 

 

 

PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv Direcţia achiziţii publice
 

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare (capitolul VI – consiliul judeţean);
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
3. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
4. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;
6. Legea nr. 246/2001, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru aprobarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;
7. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;
9. Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
10. Ordinul min. de stat al Min. Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv nr. 1753/2004;
11. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 966/1998, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;
14. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Radu Sorin