08.10.2010

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                                                       ANEXA nr. 1       la dispoziţia nr. . . . . . / . . . . . . . . . .

 

 A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.

 Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:

- cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene,

- absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă în specialitate artistică, umanistă,

- vechime minimă 5 ani de activitate desfăşurată în domeniul cultural,

- diplomă de cursuri de management cultural de minimum 1 an sau experienţă managerială de minim 3 ani,

- capacitate deplină de exerciţiu,

- nu deţine o funcţie de conducere la o altă instituţie din România,

- disponibilitate lucru în program prelungit.

Calendarul concursului de proiecte de management :

1. Anunţ public : 7 octombrie 2010

2. Data limită de depunere a mapelor de concurs : 26 octombrie 2010

3. Data depunerii de către candidaţia proiectelor de management : 29 octombrie 2010

4. Perioada analizării proiectelor de management de către membri comisiei de concurs : 01 noiembrie 2010 – 08 noiembrie 2010

5. Perioada susţinerii proiectelor de management în cadrul interviului : 10-12 noiembrie 2010

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, telefon 0245 207694 până la data de 26 octombrie 2010 mapa de concurs cuprinzând următoarele acte:

- cerere de înscriere la concurs depusă la registratura Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

- curriculum vitae,

- copia actului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- recomandarea de la ultimul loc de muncă.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către Secretariatul tehnic al Comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională, sau în copii legalizate.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA                                                                                 ANEXA nr. 2        la dispoziţia nr. . . . . . / . . . . . . . . . .

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei de manager
al Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa

 

·Constituţia României,

·Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

·Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare,

·Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009,

·Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 aprobată şi modificată cu Legea nr. 353/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,

·Legea nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare,

·Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările ulterioare,

·CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare,

·LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

·Legea nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

·Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare,

·Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

·Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările ulterioare.