25.11.2006

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Nr. 9178/17.11.2006

A N U N Ţ

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

I) În data de 18 - 19 decembrie 2006:

1. Director executiv Direcţia de drumuri şi poduri

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 

 

 

 

 

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul drumuri şi poduri sau geologie;

 

 

- absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

 

- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

 

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

 

 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

 

 

 

2. Consilier, clasa I, debutant în cadrul Direcţiei economice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 

 

 

- studii superioare economice;

 

 

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

 

 

- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.

 

 

 

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 18 decembrie 2006, orele 10:00 iar interviul în data de 19 decembrie 2006, orele 1500.

 

II) În data de 20 - 21 decembrie 2006 :

1. Consilier, clasa I, grad superior, treapta 3 Serviciul administrativ şi achiziţii publice

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 

 

 

 

- studii superioare tehnice;

 

 

- vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

 

- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;

 

 

- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.

 

 

 

 

2. Consilier, clasa I, debutant Compartiment urbanism, autorizarea construcţiilor şi protecţia mediului

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 

 

 

- absolvent al Facultăţii de arhitectură;

 

 

- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;

 

 

- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.

 

 

 

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 20 decembrie 2006, orele 1000 iar interviul în data de 21 decembrie 2006, orele 1500.

 

III) În data de 21 – 22 decembrie 2006 :

1. Consilier, clasa I, grad superior, treapta 3 la Serviciul contabilitate financiar şi control financiar preventivCondiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 

 

 

 

 

- studii superioare economice;

 

 

- vechime minimă 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

 

 

- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;

 

 

- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.

 

 

 

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 21 decembrie 2006, orele 1000 iar interviul în data de 22 decembrie 2006, orele 1500.

 

 

 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 7 decembrie 2006 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane.

 

PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv Direcţia drumuri şi poduri

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

7. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

8. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

9. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractului de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări;

11. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002, privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare ;

12. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

13. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;

14. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

15. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea în construcţii ;

16. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

17. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice ;

18. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

19. Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;

20. Hotărârea Guvernului nr. 36/1996, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice ;

21. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de receţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;

22. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;

23. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;

24. Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare;

25. Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare;

26. Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, privind contractele de parteneriat public-privat, cu modificările şi completările ulterioare;

27. Revizii la drumuri şi poduri – AND 504/1993;

28. Normativ privind Lucrările de întreţinere şi reabilitare a drumurilor publice – MTCT, CNADNR;

29. Ordinul nr. 57/N/1999, privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor – Indicativ P 130/1999;

30. SR 174 – 1/2002 Lucrări de drumuri - Îmbrăcăminţi bituminoase;

31. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 16/1993 pentru aprobarea “Instrucţiunilor privind revizia drumurilor publice;

32. SR 662/2002 Lucrări de drumuri – Agregate de balastieră - Condiţii tehnice de calitate;

33. Normativ privind administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice – Indicativ AND nr. 554/1999;

34. SR 599/2004 Lucrări de drumuri – Tratamente bituminoase – Condiţii de calitate ASRO Standard Roman.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Radu Sorin

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier
Serviciul administrativ şi achiziţii publice

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;

5. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;

7. Legea nr. 246/2001, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru aprobarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

8. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

10. Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

11. Ordinul min. de stat al Min. Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv nr. 1753/2004;

12. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

14. Hotărârea Guvernului nr. 966/1998, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice;

15. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Radu Sorin

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier

 

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

7. Legea nr. 453/2001, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

8. Legea nr. 401/2003, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

9. Legea nr. 199/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

10. Legea nr. 119/2005, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

11. Ordinul nr. 1430/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

12. Ordinul nr. 860/2002, pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu;

13. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;

14. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare ;

15. Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare ;

16. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de receţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;

17. Legea nr.247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată.

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Radu Sorin

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea funcţiei publice de consilier

la Serviciul contabilitate financiar şi control financiar preventiv

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare ;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;

5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată;

6. Ordinul min. de stat al Min. Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv nr. 1753/2004;

7. H.G. nr. 1209/2003, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;

8. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor;

9. O.U.G. nr.45/2003, privind finanţele publice locale, actualizată;

10. Ordinul nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

11. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare;

12. H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare;

13. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003), cu completările şi modificările ulterioare;

14. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

16. Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

17. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

18. Ordinul nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;

19. Ordinul nr. 1850/2004, privind registrele şi formularele financiar-contabile;

 

DIRECTOR EXECUTIV,
Ing. Radu Sorin