06.02.2007

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Nr. 877/02.02.2007
 

A N U N Ţ
 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 5 martie 2007, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, debutant.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent al Facultăţii de istorie-arheologie;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 5 martie 2007, orele 1000 iar interviul în data de 6 martie 2007, orele 1500.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 22 februarie 2007 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane.
 

PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de consilier
Serviciul cultură, sport, sănătate


1. Constituţia României;
2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
5. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
7. Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
8. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);
9. H.G. nr.78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor;
10. Legea nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, cu modificările şI completările ulterioare;
11. Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi modificările ulterioare;
12. Legea bibliotecilor 334/2002, republicată,
13. Legea muzeelor şi colecţiilor publice nr.311/2003, cu modificările şi modificările ulterioare.