06.02.2007

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
Nr. 807/31.01.2006
 

A N U N Ţ


Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 1 martie 2007, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
1. Consilier, clasa I, grad asistent, treapta 3 (Serviciul contractare şi urmărire a producţiei)
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- studii superioare juridice;
- vechime minimă 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.
2. Consilier, clasa I, debutant (Serviciul contractare şi urmărire a producţiei)
Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent al Facultăţii de chimie;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel mediu.
Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 1 martie 2007, orele 1000 iar interviul în data de 2 martie 2007, orele 1500.
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et. IV, până la data de 19 februarie 2007 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane.
PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana


B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de consilier (studii juridice)
la Serviciul contractare şi urmărire a producţiei


1. Constituţia României;
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
7. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
8. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
9. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractului de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002, privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare ;
12. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;
14. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;
15. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea în construcţii ;
16. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
17. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice ;
18. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
20. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de receţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;
21. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;
22. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;
23. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de consilier
la Serviciul contractare şi urmărire a producţiei


1. Constituţia României;
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici ;
5. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
7. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
8. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
9. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor ;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractului de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de lucrări;
11. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002, privind aprobarea structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare ;
12. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
13. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi actualizată ;
14. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare ;
15. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, pentru aprobarea Regulamentului privind calitatea în construcţii ;
16. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
17. Ordinul nr. 346/2000, privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităţilor de administrare, exploatare, întreţinere şi reparaţii la drumurile publice ;
18. Hotărârea Guvernului nr. 577/1997, pentru aprobarea Programului privind pietruirea drumurilor comunale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
20. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea regulamentului de receţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora ;
21. Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare ;
22. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 48/1998, pentru aprobarea Normelor privind amplasarea şi exploatarea balastierelor în zona drumurilor şi a podurilor ;
23. Revizii la drumuri şi poduri - AND 504/1993 ;
24. Normativ privind Lucrărilor de întreţinere şi reabilitare a drumuri publice – MTCT, CNADNR ;
25. Ordinul nr. 57/N/1999, privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor – Indicativ P 130/1999 ;
26. SR 174 – 1/2002 Lucrări de drumuri - Îmbrăcăminţi bituminoase ;
27. Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 16/1993 pentru aprobarea « Instrucţiunilor privind revizia drumurilor publice » ;
28. SR 662/2002 Lucrări de drumuri – Agregate de balastieră - Condiţii tehnice de calitate ;
29. Normativ privind administrarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea drumurilor publice – Indicativ AND nr. 554/1999 ;
30. SR 599/2004 Lucrări de drumuri – Tratamente bituminoase – Condiţii de calitate ASRO Standard Roman.