17.03.2005

CONSILIUL JUDE

 

 

ŢEAN DÂMBOVIŢ

A

A N U N

 

 

 

Ţ

Consiliul Jude

 

 

ţean Dâmboviţa organizează în data de 28 martie 2005, orele 1000, la sediul său, concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de şofer la Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor.

 

 

 

 

Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:

- studii medii,

- permis de conducere categoriile B, C

 

 

şi D,

- vechime minim

 

 

ă 5 ani,

- disponibilitate lucru în program prelungit.

 

În vederea înscrierii la concurs, candida

 

 

ţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et. IV, telefon 611030 – int.228/229 până la data de 25 martie 2005 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs depusă la registratura Consiliului Judeţean Dâmboviţa;

 • curriculum vitae ;

 • copia actului de identitate;

 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

 • cazierul judiciar;

 • adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 • recomandarea de la ultimul loc de muncă.

   

  Copiile de pe actele prev

   

ăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentat

 

 

ă anexat.

 

 

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

 

 P R E

 

 

Ş E D I N T E,

Ing. Gheorghe Ana

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea postului de

 

şofer

 

 

1. Constitu

 

 

ţia României;

 

2. Legea nr.215 /2001 privind administra

 

 

ţia publică locală;

 

3. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);

 

4. O.U.G. nr. 195/2002, privind circula

 

 

ţia pe drumurile publice;

5. H.G. nr. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, privind circula

 

 

ţia pe drumurile publice.