14.04.2005

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Nr. 1072/22.02.2005

A N U N Ţ

Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor  organizează în data de 25 aprilie 2005, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, concurs pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante, respectiv:
1. Consilier, clasa I, gradul superior, treapta de salarizare 3
  Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- studii superioare economice – specializarea contabilitate;
- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel avansat.

2. Consilier, clasa I, debutant
  Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
- studii superioare economice – specializarea relaţii economice internaţionale;
- cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;
- cunoştinţe limbă străină - nivel avansat.

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 25 aprilie 2005, orele 1000 iar interviul în data de 26 aprilie 2005, orele 1500.  
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 15 aprilie 2005 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
 Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane.

PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea consilier
 

1. Constituţia României;
2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală ;
3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată ;
4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată;
5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
6. H.G. nr.543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice şi regiilor autonome pe perioada delegării, detaşării şi deplasării în interesul serviciului, cu modificările ulterioare;
7. Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr.264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul min. de stat al Min. Finanţelor pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de activ şi de pasiv nr. 1753/2004;
10. Decretul nr.209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
11. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor;
12. Ordonanţa Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.U.G. nr.60/2001 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinele Min. Finanţelor Publice nr. 1012, 1013, 1014/2001, privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de produse, servicii, lucrări;
15. O.G. nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
16. Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. H.G. nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Codul Muncii ( Legea nr. 53/2003);
19. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
20. H.G. nr. 2104/2004, privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
21. Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.