17.07.2010

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

Nr. 8463/13.07.2010

 

 

A N U NŢ

 

Consiliul Judeţean Dâmboviţa organizează în data de 17 august 2010, la sediul său, concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante:

 

1. Director executiv al Direcţiei juridică, administraţie publică.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul juridic;

- absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

2. Director executiv al Direcţiei achiziţii publice-servicii, lucrări, produse.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

3. Şef Serviciul achiziţii publice de produse şi lucrări

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

- absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată;

- absolvenţi studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- vechime minimă 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu.

 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 17 august 2010, orele 10:00 iar interviul în data de 19 august 2010, orele 15:00.

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, până la data de 5 august 2010 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

- cazierul judiciar;

- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Biroului resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 8:00 – 16:00 la Biroul resurse umane, evidenţa funcţiilor publice şi formare profesională.

 

 

 

                                           P R EŞ E D I N T E,                                                                     SECRETAR JUDEŢ,
                                     Lect.univ. Florin Popescu                                                                  Dr. Ivanoff Ivan Vasile

 

 

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv
al Direcţiei juridică, administraţie publică

 

 

1. Constituţia României;

2. Codul civil;

3. Codul de procedură civilă;

4. Codul Muncii - Legea nr.53/2003, cu modificările şi completările ulterioare ;

5. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

8. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare ;

9. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare ;

11. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

12. Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1998, republicată;

14. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;

15. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

16. H.G. nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare ;

17. H.G. nr.833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare ;

18. O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare ;

19. O.G. nr.33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, modificată prin Legea 223/2002;

20. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

21. Legea nr. 233/2002, pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

22. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare ;

23. O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, de bunuri proprietate publică, cu modificările ulterioare;

24. H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

25. Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare ;

26. Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare ;

27. Legea nr.182/2002 privind protecţia informaţilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare ;

28. Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ;

29. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică ;

30. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;

31. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

32. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

33. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

34. H.G. nr.71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.G. nr.34/2006.

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv
al Direcţiei achizitii publice-servicii, lucrări, produse

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

8. Hotărârea Guvernului nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;

9. Ordinul Autoritatea Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;

10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

11. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

12. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;

15. Ordinul ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nr. 2861/2009;

16. Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

18. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

19. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela

 

B I B L I O G R A F I E
pentru ocuparea funcţiei publice de şef
Serviciul achiziţii publice de produse şi lucrări

 

 

1. Constituţia României;

2. Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu completările şi modificările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

8. Hotărârea Guvernului nr. 370/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006;

9. Ordinul Autoritatea Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare;

10. Ordonanţă de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

11. Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

12. Ordinul Min. finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

14. Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale ;

15. Ordinul ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarului elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii nr. 2861/2009;

16. Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;

17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

18. Hotărârea Guvernului nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;

19. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 30/2006, privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CONSILIER,
Ec. Stan Manuela