21.10.2005

CONSILIUL JUDETEAN DÂMBOVITA

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA

Nr. 7520 / 19.10.2005 

 

 

A N U N T

 

                Consiliul Judetean Dambovita - Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor  organizeaza in data de 10-11 noiembrie 2005, la sediul Consiliului Judetean Dambovita, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante, respectiv:

1. Consilier juridic, clasa I, grad asistent, treapta de salarizare 3

                Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • studii superioare juridice;
 • vechime minima 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • cunostinte operare calculator;
 • cunostinte limba straina - nivel mediu.

2. Doua functii publice de consilier juridic, clasa I, debutant

                Conditiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

 • studii superioare juridice;
 • cunostinte operare calculator;
 • cunostinte limba straina - nivel mediu.

Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 10 noiembrie 2005, orele 10.00 iar interviul in data de 11 noiembrie 2005, orele 15.00.

 

                In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Compartimentul resurse umane al Consiliului Judetean Dambovita, Piata Tricolorului, nr.1, cam.110, et.IV, in termen de 5 zile de la publicarea anuntului, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de inscriere;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau in copii legalizate.

Formularul de inscriere se pune la dispozitie candidatilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

                Relatii suplimentare pot fi obtinute zilnic intre orele 800 – 1600 la Compartimentul resurse umane.

 

PRESEDINTE,

Ing. Gheorghe Ana

 

               

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic

 

 

1. Constitutia Romaniei;

2. Legea nr.215 /2001 privind administratia publica locala, cu modificarile ulterioare;

3. Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata ;

4. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici ;

5. H.G. nr. 2104/2004, privind aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale;

6. Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

7. Legea nr. 105/1996, privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. H.G. nr. 111/1997, privind forma si continutul cartii de identitate, ale cartii de imobil si ale fisei de evidenta a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. H.G. nr. 113/1997, privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul National de Evidenta a Persoanei, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

11. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

12. O.G. nr. 27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 233/2002;

13. Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate;

14. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

15. H.G. nr. 781/2002, privind protectia informatiilor secrete de serviciu;

16. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informa]iile de interes public;

17. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;

18. Legea nr. 21/1991, privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

19. Legea nr. 46/1996, privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare;

20. O.G. nr. 41/2003, privind dobandirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. Metodologia nr. 1/1997, pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila;

22. H.G. nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public.