11.02.2006

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE
NEUROPSIHIATRICĂ GURA OCNIŢEI
Nr. . . . . /. . . . . . . . . . .


A N U N Ţ


Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei organizează în data de 9 martie 2006, orele 10:00 concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante:

- 6 psihologi
Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent Facultatea de psihologie,
- master în domeniu psihologie,
- disponibilitate lucru în program prelungit.

- 4 medici psihiatri
Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent Facultatea de medicină - specializarea psihiatrie,
- disponibilitate lucru în program prelungit.

- 2 medici medicină generală
Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent medicină generală,
- disponibilitate lucru în program prelungit.

- 1 medic laborator
Condiţiile pentru ocuparea postului sunt:
- absolvent medicină generală,
- medic specialist laborator,
- disponibilitate lucru în program prelungit.


În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Compartimentul resurse umane al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, Comuna Gura Ocniţei, telefon 673485, până la data de 8 martie 2006 un dosar de înscriere cuprinzând următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs depusă la registratura Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei
- curriculum vitae,
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţa medicală cu examen psihiatric;
- recomandarea de la ultimul loc de muncă.
Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs din cadrul Compartimentului resurse umane, sau în copii legalizate.
Bibliografia pentru concurs este cea prezentată anexat.
Relaţii suplimentare pot fi obţinute zilnic între orele 800 – 1600 la sediul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gura Ocniţei - telefon 673485 şi la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa – Compartimentul resurse umane – telefon 612509.
 


PREŞEDINTE,
Ing. Gheorghe Ana