Actualizare 26.09.2022
Actualizare 16.09.2022

 

MISIUNEA PROGRAMULUI

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților profesionale ale internilor;
 • Dobândirea de experiență profesională, abilități practice și competențe specifice activității desfășurate în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Familiarizarea internilor cu procesul legislativ și administrativ propriu al Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Implicarea activă a internilor în dezvoltarea comunității din care fac parte.

 

IMPORTANT!

 • Programul de internship are o durată de maximum 248 de ore pe parcursul a 3 luni consecutive;
 • Internul va beneficia de o indemnizație pentru internship, plătită de Consiliul Județean Dâmbovița, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship;
 • Indemnizația pentru internship va fi în cuantum de minim 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă  proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată;
 • Durata timpului de muncă pentru un intern, care desfășoară activitatea în baza contractului de internship, este de maximum 20 de ore pe săptămână, 4 ore pe zi;
 • Activitatea internului va fi coordonată de către un îndrumător.
 • Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă și vechime în specialitatea studiilor;
 • La finalul programului de internship internul va primi un certificat de internship.

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE

Programul de internship se va derula în următoarele direcții și compartimente ale Consiliului județean Dâmbovița:

 • Direcția juridică, contencios, administrarea patrimoniului – 2 posturi
 • Direcția de strategii, programe și investiții – 1 post
 • Direcția economică – 2 posturi
 • Direcția tehnică – 2 posturi
 • Serviciul imagine, relații cu presa, ONG și relații externe -1 post
 • Serviciul tineret, sport, turism, asociații, fundații, coordonare SC -1 post

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații care se înscriu la programul de internship trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. au cetățenia română;
 2. au domiciliul sau reședința în România;
 3. sunt absolvenți de studii superioare în domeniul de internship ales;
 4. au vârsta maximă de 26 de ani împliniți la data înscrierii în programul de internship;
 5. nu sunt activi pe piața muncii;
 6. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru fapte penale.
 8. cunosc la nivel mediu (BI/B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice;
 9. au competențe în domeniu IT.

CONDITII DE STUDII PE DOMENIILE DE ACTIVITATE : AICI

DOCUMENTE DOSAR DE CANDIDATURĂ

Dosarul candidaților va trebui să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formularul tip de înscriere, disponibil online pe site-ul instituției;
 2. Copie CI sau copie după un alt document care atestă identitatea persoanei;
 3. Curriculum vitae;
 4. Diplomă de absolvire/adeverință de absolvire a studiilor de licență/masterat;
 5. Scrisoare de intenție (minim 500 de cuvinte);
 6. Adeverință de la medicul de familie/unități medicale abilitate care să ateste că este apt pentru muncă;
 7. Cazier judiciar;
 8. Alte diplome, certificate, adeverințe, care atestă implicarea în diferite proiecte, programe, activități extra-didactice, voluntariat etc.

IMPORTANT!

Documentele necesare pentru înscrierea în programul de internship vor fi transmise de candidați online pe adresa de e-mail: internship2022@cjd.ro.

Termen limită: 12.09.2022, Ora 16.00

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0245-207600, Interior 121.

SELECȚIA INTERNILOR

După evaluarea dosarelor de candidatură se va organiza selecția candidaților, care va cuprinde două etape:

ETAPA I - Evaluarea conținutului dosarului de candidatură (40% din punctajul final);

Etapa a II-a – Interviul (60% din punctajul final).

Candidații admiși pentru participarea la interviu se vor prezenta în ziua, ora și locația indicate, cu cartea de identitate în original sau cu un alt document care atestă identitatea persoanei, în original.

În cadrul interviului, candidații sunt evaluați de către Comisia de selecție, pe fiecare domeniu din program, pentru care au optat.

 

CALENDAR INTERNSHIP

ETAPA I

SEPTEMBRIE

02.09-12.09.2022

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR (ONLINE)

02.09-12.09.2022

SEPTEMBRIE

13.09-16.09.2022

EVALUARE CONȚINUT DOSARE DE CANDIDATURĂ

13.09-16.09.2022

SEPTEMBRIE

19.09-23.09.2022

INTERVIEVAREA CANDIDAȚILOR

19.09-23.09.2022

SEPTEMBRIE

26.09.2022

PUBLICAREA LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE INTERNSHIP

26.09.2022

SEPTEMBRIE

29.09.2022

SEMNAREA CONTRACTELOR DE INTERNSHIP

29.09.2022

                                     OCTOMBRIE - DECEMBRIE

01.10 - 31.12.2022

         DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE INTERNSHIP

01.10-31.12.2022

Descarca fisa de inscriere

ÎN DATA DE 29.09.2022, ORA 13.30,  SALA VLAD ȚEPEȘ, VA AVEA LOC SEMNAREA CONTRACTELOR DE INTERNSHIP