Protecția datelor cu caracter personal

Dată: 05.03.2018

Despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
Ce sunt datele personale?
Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal?
Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Drepturile persoanelor vizate
Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
Contravenţii şi sancţiuni
Relaţii cu publicul
Coordonate de contact
 

Despre Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).
În ceea ce priveşte instituţia Consiliului Județean Dâmbovița, în calitate de operator, conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.
Discuția despre date personale este strâns legată de tehnologie și știință. Trăim într-un mediu dinamic în care tehnologia oferă din ce în mai multe oportunități, dar prezintă și riscuri. La cât de repede avansează tehnologia și știința, nu poți ști în viitor ce noi moduri de identificare a persoanei vor fi folosite și nici ce tipuri de corelări de date se vor utiliza și care vor putea face o persoană identificabilă. Deja se poate demonstra că adresele IP (adică numărul alocat dispozitivului de pe care te conectezi la Internet) sunt tratate ca date cu caracter personal, așa că poate pe viitor poate se va ajunge la concluzia că și adresele MAC (un fel de CNP al dispozitivului cu care te conectezi la Internet) te pot identifica ca și calculator și deci și ca persoană.
Indiferent dacă vorbim de mediul fizic sau cel online, protecția de care ar trebui să ne bucurăm ar trebui să fie egală. Drepturile fundamentale ar trebui să fie garantate necondiționat, așa că viața privată și protecția datelor personale trebuie asigurate atât offline, cât și online.


Ce sunt datele personale?
Definiția datelor personale poate părea complicată – definiția exactă o găsiți în Legea 677/2001.
Explicat într-un mod mai structurat,  datele personale pot fi orice date:

• ale tale (nume, prenume, CNP, amprentă, ADN)

• despre tine (vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, starea de sănătate)

• în legătură cu tine (adresa de domiciliu, reședința, adresa de e-mail, ocupația, venitul)

Care, singure sau cumulate, te-ar putea identifica ca persoană – adică orice alt tip de date care se pot corela pentru a duce la identificarea ta.

Aceste date sunt personale dacă te pot identifica în mod direct sau indirect, altfel le considerăm date anonime.

Categoriile speciale de date personale sunt strict delimitate de lege: rasa,etnia, orientarea politică, religia,convingerile filozofice sau de natură similară, apartenența sindicală, date privind starea de sănătate, date despre viața sexuală, date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, cum este codul numeric personal (CNP), date personale referitoare la fapte penale sau contravenții

Ce este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal?    (http://www.dataprotection.ro/)
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).
Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană fizicăsau juridică din domeniul privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Atribuţiile Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP):
Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:

 • elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
 • primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anunţând operatorului rezultatele controlului prealabil;
 • autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;
 • poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie;
 • informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege;
 • păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;
 • efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
 • este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal;
 • poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 • cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege;

Drepturile persoanelor vizate
Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor:

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator .
Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie.
Decizia trebuie  motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.

Contravenţii şi sancţiuni
Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru:

 • omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă;
 • prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal;
 • neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate;
 • refuzul de a furniza informaţii.

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în acest scop.
Legea nr. 677/2001 prevede o amenda maxima de 50.000 de lei, Regulamentul UE prevede o amenda de 20 de milioane de euro sau de 4% din cifra de afaceri anuala, luandu-se in consideratie cea mai mare valoare.
Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

Relaţii cu publicul
La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor de date cu caracter personal pe teritoriul României.
De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021.252.59.77.

Coordonate de contact
Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucureşti, cod postal 010336
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Termeni şi condiţii | Politica de confidenţialitate | Hartă website | Ajutor
Copyright © 2012 Consiliul Judeţean Dâmboviţa